Nr Lietuvos Deutsch Lit->English (Google) DE->Polski (Google) Немецкий -> русский (Google)
1 Pagrindinės frazės einfache Sätze Key Phrases proste zdania простые предложения
2 Laba diena Guten Tag Good day dzień dobry хороший денек
3 Labas vakaras Guten Abend good evening dobry wieczór добрый вечер
4 Viso gero Auf Wiedersehen goodbye Do widzenia До свидания
5 Iki Bis später up to na razie увидимся позже
6 Taip Ja yes tak Да
7 Ne Nein not nie Нет
8 Prašau Bitte! Please Proszę! Пожалуйста!
9 Ačiū Danke schön! thank you Dziękujemy! Спасибо!
10 Labai ačiū Vielen Dank! Thank you very much Wielkie dzięki! Большое спасибо!
11 Ačiū už jūsų pagalbą Danke für Ihre Hilfe Thanks for your help Dziękujemy za pomoc Спасибо за помощь
12 Nėra už ką Bitte sehr You're welcome proszę bardzo Пожалуйста
13 Gerai In Ordnung good w porządku в порядке
14 Kiek tai kainuoja? Was kostet das bitte? How much does it cost? Co to ​​kosztuje proszę? Что это стоит, пожалуйста?
15 Atsiprašau Entschuldigung! sorry Przykro nam! Извините!
16 Aš nesuprantu Ich verstehe nicht I do not understand Nie rozumiem Я не понимаю
17 Aš supratau Ich habe verstanden I realized Rozumiem Я понимаю
18 Aš nežinau Ich weiß nicht I do not know Nie wiem Я не знаю
19 Draudžiama Verboten prohibited zakazany Запрещенные
20 Kur yra tualetas? Wo sind die Toiletten bitte? Where is the toilet? Gdzie są toalety proszę? Где туалеты, пожалуйста?
21 Gerų metų! Frohes Neues Jahr Good year! Szczęśliwego nowego roku С новым годом
22 Su gimtadieniu! Alles Gute zum Geburtstag! Happy Birthday! Wszystkiego najlepszego! С Днем Рождения!
23 Sveikinimai! Gratuliere! Greetings! Gratulacje! Поздравляем!
24 Sveikas. Kaip tau sekasi? Hallo, wie geht es dir? Healthy. How are you doing? Cześć, jak się masz? Привет, как дела?
25 Sveikas. Viskas puiku, ačiū Hallo, gut danke Healthy. Everything is fine, thank you Witaj, dobrze dziękuję Привет, ну спасибо
26 Ar tu kalbi vokiškai? Sprichst du Deutsch? Do you speak German? Czy mówisz po niemiecku? Вы говорите на немецком языке?
27 Ne, aš nekalbu vokiškai Nein, ich spreche kein Deutsch No, I do not speak German Nie, nie mówię po niemiecku Нет, я не говорю по-немецки
28 Tik truputėlį Nur ein wenig only a little Troszeczkę Чуть-чуть
29 Pokalbis Im Gespräch Chat w rozmowie В разговоре
30 Iš kokios šalies atvykai? Woher kommst du? What country are you coming from? Gdzie jesteś? Откуда ты?
31 Kokia yra tavo tautybė? Was ist deine Staatsbürgerschaft? What is your nationality? Jakie jest Twoje obywatelstwo? Каков ваш гражданство?
32 Aš esu lietuvis Ich bin Littauer I am Lithuanian Jestem Littauer Я Литауэр
33 Kai kalba moteris Ich bin Litauerin When the language of a woman Jestem litewski Я Литвы
34 O ar tu čia gyveni? Und du, lebst du hier? And if you live here? A ty mieszkasz tutaj? И вы, вы живете здесь?
35 Taip, aš čia gyvenu Ja, ich wohne hier Yes, I was there, Tak, ja tu mieszkam Да, я живу здесь
36 Mano vardas sara, o tavo? Mein Name ist Sarah. Und du, wie heißt du? My name is Sara, and yours? Mam na imię Sara. A ty, jak masz na imię? Меня зовут Сара. И вы, как вас зовут?
37 Julius Julian Julius juliański Джулиан
38 Ką tu čia veiki? Was machst du hier? What are you doing here? Co ty tu robisz? Что ты здесь делаешь?
39 Atostogauju Ich bin auf Urlaub vacation Jestem na wakacjach Я нахожусь в отпуске
40 Mes atostogaujame Wir sind auf Urlaub we are on holiday Jesteśmy na wakacjach Мы на отдыхе
41 Aš atvykau verslo reikalais Ich bin auf Geschäftsreise I went for business Jestem w podróży służbowej Я в командировке
42 Aš čia dirbu Ich arbeite hier I've been here Pracuję tutaj Я работаю здесь
43 Mes čia dirbame Wir arbeiten hier We are here to work Pracujemy tutaj Мы работаем здесь
44 Kur rekomenduojate pavalgyti? Was sind die guten Lokale um auszugehen und zu essen? Where to eat you recommend? Jakie są dobre lokalne wyjść i zjeść? Какие хорошие местные выйти и поесть?
45 Ar netoliese yra muziejus? Gibt es ein Museum in der Gegend? Or nearby the museum? Czy muzeum w okolicy? Есть музей в районе?
46 Kur galėčiau prisijungti prie interneto? Wo finde ich eine Internetverbindung? Where can I connect to the Internet? Gdzie mogę znaleźć połączenia z Internetem? Где я могу найти подключение к Интернету?
47 Ieškoti Suchen Find szukać искать
48 Ar sara yra čia? Ist Sarah da? Sara or is there? Czy Sara nie? Разве Сара там?
49 Taip, ji yra čia Ja, sie ist hier Yes, it is here Tak, to jest tutaj, Да, это здесь
50 Ji išėjo Sie ist fort she came out Ona już nie ma Она ушла
51 Galite jai paskambinti į mobilųjį Sie können sie über ihr Handy erreichen You can call her on the cell Można dotrzeć do nich na ich telefon komórkowy Вы можете связаться с ними по их сотовому телефону
52 Ar žinote, kur galėčiau ją surasti? Wissen Sie wo ich sie finden kann? Do you know where I can find it? Czy wiesz, gdzie mogę je znaleźć? Вы знаете, где я могу их найти?
53 Ji yra darbe Sie ist auf ihrer Arbeit She is at work Ona jest na jej pracy Она находится на ее работе
54 Ji yra savo namuose Sie ist zuhause It is in your home Ona jest w domu Она находится дома
55 Ar julius čia yra? Ist Julian da? Or julius is this? Julian jest tam? Джулиан есть?
56 Taip, jis yra čia Ja, er ist hier Yes, he is here Tak, jest tutaj Да, он здесь
57 Jis išėjo Er ist fort he went Poszedł Он ушел
58 Ar žinote, kur galėčiau jį surasti? Wissen Sie wo ich ihn finden kann? Do you know where I can find him? Czy wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Вы знаете, где я могу его найти?
59 Galite jam paskambinti į mobilųjį Sie können ihn über sein Handy erreichen You can call him on the cell Można się z nim na jego telefon komórkowy Вы можете связаться с ним по мобильному телефону
60 Jis yra darbe Er ist auf seiner Arbeit He is at work On jest w jego pracy Он на своей работе
61 Jis yra savo namuose Er ist zuhause It is in your home On jest w domu Он находится дома
62 pateikti Zeitangaben supply przedkładać представлять
63 Kada tu čia atvažiavai ? Wann bist du hier angekommen? When you come here? Kiedy się tu dostałeś? Когда вы сюда попали?
64 Šiandien Heute today dzisiaj сегодня
65 Vakar Gestern yesterday wczoraj вчера
66 Prieš dvi dienas Vor zwei Tagen Two days ago Dwa dni temu Два дня назад
67 Kiek laiko pasiliksi? Wie lange bleibst du? How long to stay? Jak długo mieszkasz? Как долго вы остановились?
68 Aš išvažiuoju šiandien Ich fahre morgen wieder ab I am leaving today Wyjeżdżam jutro z ponownie Я ухожу завтра от снова
69 Aš išvažiuoju poryt Ich fahre übermorgen wieder ab I am leaving the day after tomorrow Idę pojutrze znowu Я снова собираюсь послезавтра
70 Aš išvažiuoju po trijų dienų Ich fahre in drei Tagen ab I am leaving in three days Wyjeżdżam w trzy dni Я уезжаю на три дня
71 Pirmadienis Montag Monday poniedziałek понедельник
72 Antradienis Dienstag Tuesday wtorek вторник
73 Trečiadienis Mittwoch Wednesday środa среда
74 Ketvirtadienis Donnerstag Thursday czwartek четверг
75 Penktadienis Freitag Friday piątek пятница
76 Šeštadienis Samstag Saturday sobota суббота
77 Sekmadienis Sonntag Sunday niedziela воскресенье
78 Sausis Januar January styczeń январь
79 Vasaris Februar February luty февраль
80 Kovas März March marzec март
81 Balandis April April kwiecień апреля
82 Gegužė Mai May maj май
83 Birželis Juni June czerwiec июнь
84 Liepa Juli July lipiec июль
85 Rugpjūtis August August sierpień август
86 Rugsėjis September September wrzesień сентябрь
87 Spalis Oktober October październik октября
88 Lapkritis November November listopad ноябрь
89 Gruodis Dezember December grudzień декабрь
90 Kelintą valandą tu išvažiuoji? Wann fährst du ab? What time you are away on? Kiedy wyjeżdżasz z? Когда вы уезжаете из?
91 Aštuntą valandą ryto In der Früh um acht Uhr At eight o'clock in the morning Rano o ósmej zegar Утром в восемь часов
92 Ryte aštuonios penkiolika In der Früh um acht Uhr fünfzehn Eight fifteen in the morning W godzinach porannych w ośmiu zegara fünfzehn Утром в восемь часов fünfzehn
93 Ryte aštuonios trisdešimt In der Früh um acht Uhr dreißig Eight thirty in the morning W godzinach porannych w ośmiu dreißig zegara Утром в восемь часов Dreissig
94 Ryte be penkiolikos devynios In der Früh um acht Uhr fünfundvierzig In the morning, in addition to the fifteen nine W godzinach porannych w ośmiu zegara fünfundvierzig Утром в восемь часов fünfundvierzig
95 Šeštą valandą vakaro Am Abend um sechs Uhr Six o'clock in the evening Wieczorem w sześciu zegara Вечером в шесть часов
96 Vėluoju Ich bin spät dran late Jestem późno Я опоздал
97 paskyrimai Verabredungen appointments Spotkania Назначения
98 Jau vėlu! Aš turiu eiti! Es ist spät! Ich muß los! Already too late! I have to go! Jest późno! Muszę iść! Уже поздно! Я должен идти!
99 Gal galėsim vėl susitikti? Könnten wir uns wiedersehen? Maybe you'll be able to meet again? Czy możemy spotkać się ponownie? Можем ли мы встретимся снова?
100 Taip, su malonumu Ja, gerne Yes, with pleasure Tak, proszę Да, пожалуйста,
101 Aš čia gyvenu Ich habe diese Adresse I was there Mam ten adres У меня есть этот адрес
102 Ar tu turi telefono numerį? Hast du eine Telefonnummer? Do you have a phone number? Czy masz numer telefonu? Есть ли у вас номер телефона?
103 Taip, štai jis Ja, hier ist sie Yes, that's it Tak, to jest tutaj Да, вот это
104 Man buvo smagu su tavim Ich habe einen schönen Moment mit Dir verbracht I was having fun with you Spędziłem miłą chwilę z tobą Я провел хороший момент с вами
105 Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti Ich auch. Es war schön Dich kennenzulernen I also had the pleasure to get acquainted with you Ja też. Miło było cię poznać Я тоже. Было приятно встретиться с вами
106 Greitai susitiksime Wir sehen uns dann bald quickly meet Do zobaczenia wkrótce Мы скоро увидимся
107 Aš taip pat tikiuosi Ich hoffe es auch I also hope Mam nadzieję, że tak też Я тоже на это надеюсь
108 Viso gero! Auf Wiedersehen Goodbye! Do widzenia До свидания
109 Iki rytojaus! Bis morgen Until tomorrow! Do zobaczenia jutro увидимся завтра
110 Iki! Tschüß! Up! Bye! Пока!
111 Baras An der Bar Bar W barze В баре
112 Baras Die Bar bar Bar Бар
113 Ar norėtum išgerti? Willst du etwas trinken? Would you like a drink? Chcesz coś do picia? Хотите что-нибудь выпить?
114 Gerti Trinken drink pić напиток
115 Taurė Glas cup szkło стекло
116 Su malonumu Gerne with pleasure z przyjemnością с удовольствием
117 Ką tu užsisakysi? Was möchtest du gerne? What do you order? Czego chcesz? Что тебе нравится?
118 Ko galima išgerti? Was gibt es zu trinken? What to drink? Co do picia? Что пить?
119 Turime vandens arba vaisių sulčių Wasser oder Fruchtsäfte We need water or fruit juice Wodę lub soki owocowe Вода или фруктовые соки
120 Vanduo Wasser water woda воды
121 Gal galite pridėti ledukų? Können Sie bitte Eiswürfel dazugeben? Maybe you can add ice cubes? Czy możesz dodać kostki lodu? Можете ли вы добавить кубики льда?
122 Ledukai Eiswürfel The ice lód лед
123 Šokolado Heiße Schokolade chocolate gorąca czekolada горячий шоколад
124 Pieno Milch milk mleko молоко
125 Arbatos Tee tea herbata чай
126 Kavos Kaffee coffee kawa кофе
127 Su cukrumi Mit Zucker with sugar z cukrem с сахаром
128 Su pienu Mit Sahne with milk ze śmietaną со сливками
129 Vyno Wein wine wino вино
130 Alaus Bier beer piwo пиво
131 Prašau arbatos Einen Tee bitte! Please tea Filiżanka herbaty proszę! Чашка чая, пожалуйста!
132 Prašau alaus Ein Bier bitte Please beer Piwo proszę Пиво, пожалуйста,
133 Ko norėtumėte išgerti? Was wollen Sie trinken? What would you like to drink? Co chcesz do picia? Что бы вы хотели выпить?
134 Dvi arbatas prašau! Zwei Tee bitte! Two teas please! Dwa herbata proszę! Два чая, пожалуйста!
135 Du alaus prašau! Zwei Bier bitte Two beer please! Dwa piwa proszę Два пива, пожалуйста
136 Nieko, ačiū Nichts, danke No, thank you Nic, dziękuję Ничего, спасибо
137 Į tave Prost! To you Cheers! Ура!
138 Į sveikatą! Zum Wohle! Cheers! Dla dobra! В пользу!
139 Sąskaitą, prašau Zahlen bitte! The bill, please Numery proszę! Числа, пожалуйста!
140 Kiek aš moku? Wieviel macht das? How much I pay? Ile to jest? Сколько это стоит?
141 Dvidešimt eurų Zwanzig Euro twenty euros Twenty Euro Двадцать евро
142 Aš vaišinu Ich lade dich ein my treat Zapraszam Я приглашаю вас
143 Restoranas Restaurant Restaurant Restauracja Ресторан
144 Restoranas Das Restaurant Restaurant Restauracja Ресторан
145 Ar norėtum valgyti? Willst du etwas essen? Would you like to eat? Chcesz coś zjeść? Хотите что-нибудь съесть?
146 Taip, ačiū Ja, ich möchte gerne Yes, thank you Tak, chciałbym Да, я хотел бы
147 Valgyti Essen eat żywność еда
148 Kur galime pavalgyti? Wo können wir essengehen? Where can we eat? Gdzie można zjeść? Где мы можем пойти поесть?
149 Kur galime papusryčiauti? Wo können wir mittagessen? Where we have breakfast? Gdzie możemy obiad? Где мы можем обед?
150 Vakarienė Abendessen dinner obiad ужин
151 Pusryčiai Frühstück breakfast śniadanie завтрак
152 Prašau! Bitte! Please! Proszę! Пожалуйста!
153 Prašau meniu! Die Karte bitte Please menus! Proszę map Пожалуйста карте
154 Štai ir meniu! Hier ist die Karte That's the menu! Oto mapa Вот карта
155 Ko labiau norėtum? Mėsos ar žuvies ? Was ißt du lieber, Fleisch oder Fisch? What more you want? Meat or fish? Co jeść lepiej, mięso lub ryby? Что вы едите лучше, мясо или рыба?
156 Su ryžiais Mit Reis with rice z ryżem С рисом
157 Su makaronais Mit Nudeln with noodles z makaronem С лапшой
158 Su bulvėmis Kartoffeln with potatoes ziemniaki картофель
159 Su daržovėmis Gemüse with vegetables warzywa овощи
160 Kiaušinienės / omleto / virto kiaušinio Rührei / Spiegelei / gekochtes Ei Scrambled eggs / omelettes / cooked egg Jajecznica / smażone / gotowane jajko Яичница / жареные / вареное яйцо
161 Duonos Brot bread chleb хлеб
162 Sviesto Butter butter masło масло
163 Salotos Ein Salat salad sałatka салат
164 Desertas Einen Nachtisch dessert deser десерт
165 Vaisių Früchte fruit owoce фрукты
166 Ar galėčiau gauti peilį? Könnte ich bitte ein Messer haben? Can I get a knife? Mógłbym prosimy mieć nóż? Мог ли я, пожалуйста, есть нож?
167 Taip, tuoj jums atnešiu Ja ich bringe es Ihnen sofort Yes, soon you will bring Tak sprowadzę je do Ciebie natychmiast Да, я принесу его тебе сразу
168 Peilis Ein Messer knife nóż нож
169 Šakutė Eine Gabel fork widelec вилка
170 Šaukštas Ein Löffel spoon Łyżka Ложка
171 Ar tai yra karštas patiekalas? Ist es ein warmes Gericht? Is it a hot dish? Czy gorące danie? Это горячее блюдо?
172 Taip, ir labai aštrus! Ja und auch sehr scharf! Yes, and very sharp! Tak i bardzo ostre! Да и очень острые!
173 Karštas Warm hot ciepły теплый
174 Šaltas Kalt cold zimno холодный
175 Aštrus Scharf sharp ostry резкое
176 Aš imsiu žuvį! Ich werde Fisch nehmen! I'll take the fish! Wezmę ryby! Я возьму рыбу!
177 Aš taip pat Ich auch I also ja też я тоже
178 Taksi Taxi Taxi taksówka кабина
179 Taksi! Taxi! Taxi! Kabina! Кабина!
180 Kur norite važiuoti? Wo möchten Sie denn hin? Where you want to go? Gdzie idziesz? Куда ты собираешься?
181 Važiuoju į stotį Ich muß zum Bahnhof Going to the station Muszę dworca kolejowego Я должен железнодорожной станции
182 Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » Ich muß ins Hotel Tag und Nacht Going to the hotel day and night " Mam na dzień i noc w hotelu У меня день в день отеля и ночь
183 Gal galite mane nuvežti į oro uostą? Können Sie mich zum Flughafen bringen, bitte? Can you Take me to the airport? Czy możesz przynieść mi na lotnisku, proszę? Можете ли вы привести мне в аэропорт, пожалуйста?
184 Ar galite paimti mano bagažą? Können Sie mein Gepäck nehmen? Can you take my luggage? Możesz wziąć mój bagaż? Можете ли вы взять свой ​​багаж?
185 Ar tai yra toli nuo čia? Ist das weit von hier entfernt? Is it far from here? Czy to daleko stąd? Это далеко отсюда?
186 Ne, šalia Nein, es ist ganz nah Not near Nie, to jest bardzo blisko Нет, это очень близко
187 Taip, tai yra truputį toliau Das ist ein bisschen weiter weg Yes, that is a little further Jest to nieco dalej Это немного дальше
188 Kiek tai kainuos? Wieviel wird das kosten? How much will it cost? Ile to będzie kosztować? Сколько это будет стоить?
189 Nuvežkite mane čia, prašau Fahren Sie mich hin bitte Take me here, please Zabierz mnie z powrotem proszę Возьмите меня обратно пожалуйста
190 Į dešinę Das ist rechts To the right To prawda Это верно
191 Į kairę Das ist links To the left Lewa Левые
192 Tiesiai Das ist gerade aus directly To właśnie od Вот только от
193 Čia Das ist hier here Jest tutaj Это здесь
194 Ten Dort there tam Там
195 Stop! Stop! Stop! Stop! Стоп!
196 Neskubėkite Nehmen Sie sich Zeit Take your time Nie spiesz się Не торопитесь
197 Ar galite man išrašyti sąskaitą? Könnte ich eine Rechnung bekommen? Can you give me an invoice? Czy mogę otrzymać fakturę? Могу ли я получить счет-фактуру?
198 Transportas Verkehr Transportation ruch трафик
199 Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės Verzeihung! Ich suche die Bushaltestelle. Sorry! I am looking for a bus stop Przebaczenie! Szukam przystanku autobusowego. Прощение! Я ищу автобусной остановке.
200 Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina? Was kostet eine Fahrkarte nach Sonnenstadt? What is the ticket to the sun city price? Ile kosztuje bilet do Sun City? Сколько стоит билет на Sun City?
201 Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys? Wohin fährt dieser Zug? Excuse me, where rides this train? Gdzie ten pociąg? Где этот поезд?
202 Ar šis traukinys stoja saulės mieste? Hält dieser Zug in Sonnenstadt an? Does this train stop in the sun? Czy ten pociąg zatrzymuje się w Sun City? Ли остановить этот поезд в Сан-Сити?
203 Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą? Wann fährt der Zug nach Sonnenstadt los? When the train leaves the solar city? Kiedy pociąg przejść przez Sun City? Когда поезд проходит ВС городе?
204 Kada traukinys atvyksta į saulės miestą? Wann kommt der Zug nach Sonnenstadt an? When the train arrives in the city of the sun? Kiedy pociąg przychodzi do Sun City? Когда поезд прибывает в Сан-Сити?
205 Vieną bilietą į saulės miestą, prašau Eine Fahrkarte nach Sonnenstadt bitte A ticket to the sun city, please Proszę bilet do Sun City Пожалуйста билет в Сан-Сити
206 Ar turite traukinių tvarkaraštį? Haben Sie den Fahrplan des Zuges? Do you have a timetable? Czy masz harmonogram pociągu? Есть ли у вас график поезда?
207 Autobusų tvarkaraštis Bus Fahrplan bus schedule rozkład jazdy autobusów расписание автобусов
208 Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą? Welcher Zug fährt nach Sonnenstadt bitte? Which train ride to the sun city? Który pociąg jedzie do Sun City, proszę? Какой поезд идет в Сан-Сити, пожалуйста?
209 Šitas Es ist dieser this Jest to Именно этот
210 Ačiū Danke schön! thank you Dziękujemy! Спасибо!
211 Nėra už ką. Geros kelionės! Gern geschehen, gute Fahrt! You're welcome. Have a nice trip! Proszę bardzo, dobra jazda! Добро пожаловать, хорошо ездить!
212 Autoservisas Die Werkstatt garage warsztaty семинар
213 Degalinė Die Tankstelle gas station stacja benzynowa АЗС
214 Pilną, prašau Volltanken, bitte Full, please Wypełnij " Заполните "
215 Dviratis Fahrrad bike rower велосипед
216 Miesto centras Stadtzentrum city ​​center centrum miasta центр города
217 Priemiestis Vorstadt suburb przedmieście пригород
218 Tai yra didelis miestas Es ist eine Stadt This is a big city Jest to miasto, Это город
219 Tai yra kaimas Es ist ein Dorf It is a village Jest to wieś Это деревня
220 Kalnas Ein Berg mountain góra гора
221 Ežeras Ein See lake jezioro озеро
222 Kaimas Am Land village w kraju в стране
223 Viešbutis Hotel Hotel hotel отель
224 Viešbutis Das Hotel hotel Hotel Отель
225 Butas Wohnung apartment apartament квартира
226 Sveikas atvykęs! Willkommen Welcome! powitanie добро пожаловать
227 Ar turite laisvų kambarių? Haben Sie ein freies Zimmer? Do you have any rooms available? Masz wolny pokój? У вас есть свободная комната?
228 Ar kambarys turi vonios kambarį? Gibt es ein Bad im Zimmer? Does the room have a bathroom? Czy jest łazienka w pokoju? Есть ванная комната в номере?
229 Ar jums geriau dvi vienvietės lovos? Bevorzugen Sie zwei Einzelbetten? Are you better off two single beds? Czy wolisz podwójne łóżka? Вы предпочитаете односпальные кровати?
230 Ar pageidaujate dviviečio kambario? Hätten Sie gerne ein Doppelzimmer? Do you prefer a double room? Czy chciałbyś pokój dwuosobowy? Хотите двухместный номер?
231 Kambarys su vonia / su balkonu / su dušu Ein Zimmer mit Badewanne / mit Balkon / mit Dusche Bathroom with bath / shower, balcony / with shower Pokój z łazienką / balkon / z prysznicem Комната с ванной / балкон / с душевой кабиной
232 Kambarys su pusryčiais Zimmer mit Frühstück Room with breakfast Nocleg ze śniadaniem Кровать и завтрак
233 Kokia yra vienos nakties kaina? Wieviel ist es pro Nacht? What is the price of one night? Ile to kosztuje za noc? Сколько стоит в сутки?
234 Prašau leisti man apžiūrėti kambarį Ich würde gerne das Zimmer zuerst sehen Please allow me to inspect the room Chciałbym zobaczyć pokój pierwszy Я хотел бы посмотреть номер сначала
235 Taip, žinoma! Ja, natürlich Yes, of course! Tak, oczywiście Да, конечно
236 Ačiū. Kambarys labai geras. Danke, das Zimmer ist sehr schön Thank you. The room is very good. Dziękuję, pokój jest bardzo ładny Спасибо, номер очень хороший
237 Viskas puiku, ar galiu rezervuoti šiai nakčiai? Gut, kann ich für eine Nacht reservieren? Everything is great, and I book this night? Cóż, mogę zarezerwować na noc? Ну, я могу зарезервировать на ночь?
238 Atleiskite, bet man brangoka Es ist ein bisschen zu teuer für mich Excuse me, but I'm expensive, To trochę dla mnie za drogie Это немного слишком дорого для меня
239 Ar galėtumėte pasirūpinti mano bagažu? Können Sie sich bitte um mein Gepäck kümmern? Can you take care of my luggage? Czy możesz zająć się moim bagażem? Можете ли вы заботиться о моем багаже​​?
240 Ar galite pasakyti, kur yra mano kambarys? Wo befindet sich mein Zimmer? Can you tell me where is my room? Gdzie jest mój pokój? Где моя комната?
241 Jis yra pirmame aukšte Es ist im ersten Stock It is on the ground floor Jest na pierwszym piętrze Это на первом этаже
242 Ar yra liftas? Gibt es ein Aufzug? Is there a lift? Czy jest winda? Есть ли лифт?
243 Liftas yra jūsų kairėje Der Aufzug ist auf der linken Seite Lift your left Winda jest po lewej Лифт слева
244 Liftas yra jūsų dešinėje Der Aufzug ist auf der rechten Seite Lift your right Winda jest po prawej Лифт на правой стороне
245 Kur yra skalbykla? Wo befindet sich die Waschküche? Where is the laundry? Gdzie jest pralnia? Где белье?
246 Ji yra pirmame aukšte Sie ist im Erdgeschoß It is on the ground floor Jest na parterze Это на первом этаже
247 Pirmas aukštas Erdgeschoß Ground floor parter цокольный этаж
248 Kambarys Schlafzimmer room sypialnia спальня
249 Sausas valymas Reinigung dry cleaning czyszczenie уборка
250 Kirpykla Friseur hairdresser's fryzjer парикмахер
251 Mašinų stovėjimo aikštelė Garage Parking garaż гараж
252 Kur yra susirinkimų salė? Wir treffen uns in Konferenzraum? Where is the meeting room? Spotykamy się w sali konferencyjnej? Мы встречаемся в зале?
253 Susirinkimų salė Meetingraum assembly room sala konferencyjna комната для переговоров
254 Baseinas yra šildomas Das Schwimmbad ist geheizt The pool is heated Basen jest ogrzewany Бассейн нагревается
255 Baseinas Schwimmbad pool basen бассейн
256 Prašau mane pažadinti septintą valandą Könnten Sie mich bitte um sieben aufwecken? Please wake me at seven o'clock Czy mógłbyś mnie obudzić o siódmej? Не могли бы вы разбудить меня в семь?
257 Prašau raktą Die Schlüssel bitte Please key Klucz należy Ключ пожалуйста
258 Prašau kambario kortelę Der Paß bitte Please room card Proszę Paszporty Пожалуйста Паспорта
259 Ar man yra žinučių? Sind irgendwelche Nachrichten für mich da? Do I have the messages? Czy są jakieś wiadomości dla mnie? Есть ли какие-либо сообщения для меня?
260 Taip, štai jos Ja, hier sind sie Yes, this is the Tak, oto one Да, вот они
261 Ne, jūs nieko negavote Nein, Sie haben keine Nachrichten erhalten No, you did not receive Nie, nie odbierać wiadomości Нет, вы не получили сообщения
262 Kur galiu išsikeisti pinigus? Wo kann ich Wechselgeld bekommen? Where can I change money? Gdzie mogę dostać zmienić? Где я могу получить менять?
263 Gal galite man iškeisti pinigų? Könnten Sie mir wechseln, bitte? Maybe you can tell me to exchange money? Czy możesz mnie zmienić, proszę? Не могли бы вы изменить меня, пожалуйста?
264 Galime. Kiek jums reikia? Ja, wir können für Sie wechseln, wieviel brauchen Sie? We can. How much do you need? Tak, możemy zmienić dla Ciebie, ile trzeba? Да, мы можем изменить для вас, сколько вам нужно?
265 Paplūdimys Strand AE Beach plaża пляж
266 Paplūdimys Der Strand beach Na plaży пляж
267 Ar žinote, kur galiu nusipirkti balioną? Wissen Sie wo ich einen Ball kaufen kann? Do you know where I can buy a bottle? Czy wiesz, gdzie mogę kupić piłkę? Вы знаете, где я могу купить мяч?
268 Ten toliau yra parduotuvė Es gibt ein Geschäft in dieser Richtung There continues to be a store Sklep znajduje się w tym kierunku Существует магазин в этом направлении
269 Balionas Ein Ball balloon Ball Бал
270 Žiūronai Ein Fernglas binoculars Lornetka Бинокль
271 Kepuraitė Eine Kappe cap czapka крышка
272 Rankšluostis Ein Badetuch towel ręcznik полотенце
273 Sandalai Sandalen sandals sandały сандалии
274 Kibiras Ein Eimer bucket wiadro ведро
275 Apsauginis kremas nuo saulės Eine Sonnencreme Suntan cream Krem do opalania Солнцезащитный крем
276 Maudymosi trumpikės Eine Badehose bathing briefs strój kąpielowy купальник
277 Akiniai nuo saulės Eine Sonnenbrille Sunglasses A okulary А очки
278 Vėžiagyvis Schalentiere crustacean skorupiak моллюск
279 Degintis Sich sonnen tan Bask Баск
280 Saulėta Sonnig sunny słoneczny солнечный
281 Saulėlydis Der Sonnenuntergang sunset zachód słońca закат
282 Skėtis nuo saulės Der Sonnenschirm Umbrella Parasol Зонт
283 Saulė Die Sonne sun Słońce Солнце
284 Saulės smūgis Ein Sonnenstich sunstroke Udar słoneczny Солнечный удар
285 Ar pavojinga čia plaukioti? Ist es gefährlich hier zu schwimmen? Is it dangerous to swim here? Czy to jest niebezpieczne pływać tutaj? Насколько это опасно плавать здесь?
286 Ne, nepavojinga Nein, es ist nicht gefährlich No, not dangerous Nie, to nie jest niebezpieczna Нет, он не опасен
287 Taip, čia maudytis draudžiama Ja, es ist untersagt hier zu schwimmen Yes, it is prohibited to swim Tak, nie wolno pływać Да, это запрещено купаться здесь
288 Plaukti Schwimmen swim pływacki плавание
289 Plaukimas Das Schwimmen swimming pływanie Купальный
290 Banga Die Welle tide fala волна
291 Jūra Das Meer sea morze море
292 Kopa Die Düne dune wydma дюна
293 Smėlis Der Sand sand piasek песок
294 Kokia yra rytojaus orų prognozė? Was ist die Wettervorhersage für morgen? What is the weather forecast for tomorrow? Jaka jest prognoza pogody na jutro? Что такое прогноз погоды на завтра?
295 Oras keisis Das Wetter wird sich ändern Weather change Pogoda się zmieni Погода будет меняться
296 Lis Es wird regnen lis Będzie padać Будет дождь
297 Bus saulėta Es wird sonnig It will be sunny Jest słonecznie Это солнечный
298 Bus vėjuota Es wird sehr windig It will be windy Jest bardzo wietrznie Это очень ветрено
299 Maudymosi kostiumas Der Badeanzug swimsuit strój kąpielowy купальник
300 Šeima Familie Family rodzina семья
301 Ar čia turi giminių? Hast du Familie hier? Do you have relatives there? Czy masz tutaj rodzinę? Есть ли у вас семья здесь?
302 Mano tėvas Mein Vater My father Mój ojciec мой отец
303 Mano motina Meine Mutter My mother Moja mama моя мама
304 Mano sūnus Mein Sohn My son Mój Syn Мой сын
305 Mano dukra Meine Tochter My daughter Moja córka моя дочь
306 Brolis Ein Bruder brother brat брат
307 Sesuo Eine Schwester sister siostra сестра
308 Draugas Ein Freund friend przyjaciel друг
309 Draugė Eine Freundin girlfriend przyjaciel друг
310 Mano draugas Mein Freund my friend Mój przyjaciel мой друг
311 Mano draugė Meine Freundin My girlfriend Moja dziewczyna моя девушка
312 Mano vyras Mein Ehemann My husband Mój mąż мой муж
313 Mano žmona Meine Ehefrau My wife moja żona моя жена
314 Jausmai Gefühle Emotion uczucia чувства
315 Man labai patinka tavo šalis Ich mag dein Land sehr I absolutely love your country Lubię swój kraj bardzo Я люблю свою страну очень много
316 Aš tave myliu Ich liebe dich I love you Kocham cię Я люблю тебя
317 Aš esu laimingas Ich bin glücklich I am happy Cieszę się, Я счастлив
318 Aš esu liūdnas Ich bin traurig I am sad Jestem smutny Мне грустно
319 Aš čia gerai jaučiuosi Ich fühle mich sehr wohl hier I feel good here Czuję się tutaj bardzo dobrze Я чувствую себя очень комфортно здесь
320 Man šalta Mir ist kalt I feel cold Jestem zimna Я замерз
321 Man karšta Mir ist heiß I feel hot Jestem gorąca Мне жарко
322 Čia per erdvu Es ist zu groß Here too spacious To jest zbyt duże Это слишком большая
323 Čia per ankšta Es ist zu klein Here too cramped Jest zbyt mała Это слишком мало
324 Čia puiku Es ist perfekt there is great Jest to doskonale Это совершенно
325 Ar nori kur nors eiti šį vakarą? Willst du heute Abend ausgehen Do you want somewhere to go tonight? Chcesz wyjść wieczorem Хотите выйти сегодня вечером
326 Aš norėčiau šį vakarą kur nors eiti Ich würde gerne heute Abend ausgehen I would like this evening, somewhere to go Chciałbym wyjść wieczorem Я хотел бы выйти сегодня вечером
327 Tai puiki mintis Das ist eine gute Idee This is a great idea To dobry pomysł, Это хорошая идея,
328 Noriu pasilinksminti Ich will mich amüsieren I want to have fun Chcę cieszyć się Я хочу наслаждаться жизнью
329 Tai nėra gera mintis Es ist keine gute Idee This is not a good idea To nie jest dobry pomysł Это не очень хорошая идея
330 Aš nenoriu šįvakar niekur eiti Ich will heute Abend nicht ausgehen I do not want to go anywhere tonight Nie będę się dziś wieczorem Я не выйду сегодня вечером
331 Aš noriu pailsėti Ich will mich entspannen I want to relax Chcę mi się zrelaksować Хочу расслабиться меня
332 Ar nori pasportuoti? Möchtest du Sport treiben? Do you want to work out? Czy lubisz sport? Вы бы хотели спортом?
333 Taip, man reikia nuleisti garą! Ja, ich brauche Abwechslung Yes, I need to let off steam! Tak, potrzebuję zmiany Да, мне нужно изменить
334 Aš žaidžiu tenisą Ich spiele Tennis I play tennis Gram w tenisa Я играю в теннис
335 Ne, ačiū, esu pavargęs Nein danke, ich bin schon müde No thanks, I'm tired Nie, dziękuję, jestem już zmęczony Нет, спасибо, я не уже устал
336 Išmokti Lernen Learn nauka изучение
337 Ar nori išmokti naujų žodžių? Willst du ein paar Vokabeln lernen? Do you want to learn new words? Chcesz nauczyć się kilku słów? Хотите выучить несколько слов?
338 Taip, žinoma Ja, einverstanden! It is, of course Tak, zgadzam się! Да, я согласен!
339 Kaip tai vadinama? Wie heißt das? How is it called? Co to jest? Что это?
340 Tai yra stalas Das ist ein Tisch This is a table Jest to tabela Это таблица
341 Stalas, supranti? Ein Tisch. Verstehst du? Table, you know? Tabela. Czy rozumiesz? Таблица. Вы понимаете?
342 Aš nesuprantu Ich verstehe nicht I do not understand Nie rozumiem Я не понимаю
343 Gal galėtum pakartoti? Kannst du das bitte wiederholen? Could you repeat that? Można powtórzyć, proszę? Можете ли вы повторить, что, пожалуйста?
344 Gal galėtum kalbėti lėčiau? Kannst du bitte langsamer sprechen? Could you speak more slowly? Czy możesz mówić wolniej? Можете ли вы говорить медленнее?
345 Gal galėtum tai užrašyti? Kannst du es bitte aufschreiben? Could you write it down? Można go zapisać, proszę? Вы можете записать его, пожалуйста?
346 Aš supratau Ich habe verstanden I realized Rozumiem Я понимаю
347 Spalvos Farben Colors kolory цвета
348 Man labai patinka šio stalo spalva Ich mag die Farbe dieses Tisches I love the color of this table Podoba mi się kolor tej tabeli Мне нравится цвет этой таблице
349 Tai raudona Es ist rot This red To jest czerwony Это красный
350 Mėlyna Blau blue niebieski синий
351 Geltona Gelb yellow żółty желтый
352 Balta Weiß white biały белый
353 Juoda Schwarz Black czarny черный
354 Žalia Grün green zielony зеленый
355 Oranžinė Orange orange pomarańczowy оранжевый
356 Violetinė Violett Purple fioletowy Виолетта
357 Pilka Grau Grey szary Грэй
358 Skaičiai Zahlen numbers płacić платить
359 Nulis Null zero zero ноль
360 Vienas Eins one jeden один
361 Du Zwei two dwa два
362 Trys Drei three trzy три
363 Keturi Vier four cztery четыре
364 Penki Fünf five pięć пять
365 Šeši Sechs six sześć шесть
366 Septyni Sieben seven siedem семь
367 Aštuoni Acht eight osiem восемь
368 Devyni Neun nine dziewięć девять
369 Dešimt Zehn ten dziesięć десять
370 Vienuolika Elf eleven jedenaście одиннадцать
371 Dvylika Zwölf twelve dwanaście двенадцать
372 Trylika Dreizehn thirteen trzynaście тринадцать
373 Keturiolika Vierzehn fourteen czternaście четырнадцать
374 Penkiolika Fünfzehn fifteen piętnaście пятнадцать
375 Šešiolika Sechzehn sixteen szesnaście шестнадцать
376 Septyniolika Siebzehn seventeen siedemnaście семнадцать
377 Aštuoniolika Achtzehn eighteen osiemnaście восемнадцать
378 Devyniolika Neunzehn nineteen dziewiętnaście девятнадцать
379 Dvidešimt Zwanzig twenty dwadzieścia двадцать
380 Dvidešimt vienas Einundzwanzig pontoon dwadzieścia jeden двадцать один
381 Dvidešimt du Zweiundzwanzig twenty-two dwadzieścia dwa двадцать два
382 Dvidešimt keturi Vierundzwanzig twenty-four dwadzieścia cztery двадцать четыре
383 Dvidešimt penki Fünfundzwanzig twenty-five dwadzieścia pięć двадцать пять
384 Dvidešimt šeši Sechsundzwanzig twenty-six dwadzieścia sześć Двадцать шесть
385 Dvidešimt septyni Siebenundzwanzig twenty-seven dwadzieścia siedem Двадцать семь
386 Dvidešimt aštuoni Achtundzwanzig twenty-eight dwadzieścia osiem Двадцать восемь
387 Dvidešimt devyni Neunundzwanzig twenty-nine dwadzieścia dziewięć Двадцать девять
388 Trisdešimt Dreißig thirty trzydzieści тридцать
389 Trisdešimt vienas Einunddreißig thirty-one trzydzieści jeden Тридцать один
390 Trisdešimt du Zweiunddreißig thirty-two trzydzieści dwa Тридцать два
391 Trisdešimt trys Dreiunddreißig thirty-three trzydzieści trzy Тридцать три
392 Trisdešimt keturi Vierunddreißig thirty-four trzydzieści cztery Тридцать четыре
393 Trisdešimt penki Fünfunddreißig thirty-five trzydzieści pięć Тридцать пять
394 Trisdešimt šeši Sechsunddreißig thirty-six trzydzieści sześć Тридцать шесть
395 Keturiasdešimt Vierzig forty czterdzieści сорок
396 Penkiasdešimt Fünfzig fifty pięćdziesiąt пятьдесят
397 Šešiasdešimt Sechszig sixty sześćdziesiąt шестьдесят
398 Septyniasdešimt Siebzig seventy siedemdziesiąt семьдесят
399 Aštuoniasdešimt Achtzig eighty osiemdziesiąt восемьдесят
400 Devyniasdešimt Neunzig ninety dziewięćdziesiąt девяносто
401 Šimtas Hundert hundred sto сто
402 Šimtas penki Hundertfünf One hundred and five pięćset пятьсот
403 Du šimtai Zweihundert two hundred dwieście двести
404 Trys šimtai Dreihundert three hundred trzysta триста
405 Keturi šimtai Vierhundert four hundred czterystu Четыреста
406 Tūkstantis Tausend thousand tysiąc тысяча
407 Tūkstantis penki šimtai Eintausendfünfhundert One thousand five hundred Jeden tysięcy pięćset Одна тысяча пятьсот
408 Du tūkstančiai Zweitausend two thousand dwa tysiące Две тысячи
409 Dešimt tūkstančių Zehntausend ten thousand dziesięć tysięcy Десять тысяч
410 Avarinės ir Pagalba Notfall und Hilfe Emergency and Support I pomoc w nagłych wypadkach Аварийное и Помощь
411 Gal galite man padėti? Könnten Sie mir bitte helfen? Can you help me? Czy mógłbyś mi pomóc? Не могли бы вы мне помочь?
412 Aš pasiklydau Ich habe mich verlaufen I'm lost Zgubiłem drogę Я потерял свой путь
413 Ko norėtumėte? Was möchten Sie? What would you like? Czego chcesz? Что ты хочешь?
414 Kas atsitiko? Was ist passiert? What happened? Co się stało? Что случилось?
415 Kur galiu rasti vertėją? Wo kann ich einen Dolmetscher finden? Where can I find an interpreter? Gdzie znajdę tłumacza? Где я могу найти переводчика?
416 Kur yra artimiausia vaistinė? Wo befindet sich die nächste Apotheke? Where is the nearest pharmacy? Gdzie jest najbliższa apteka? Где ближайшая аптека?
417 Gal galėtumėte iškviesti gydytoją? Könnten Sie einen Arzt anrufen bitte? Could you call the doctor? Czy możesz wezwać lekarza? Не могли бы вы, пожалуйста, обратитесь к врачу?
418 Nuo ko šiuo metu gydotės? Welche Art von Behandlung befolgen Sie zurzeit? Since you are currently being treated? Jakie leczenie obecnie podążać? Какое лечение вы в настоящее время следуют?
419 Ligoninė Ein Krankenhaus hospital szpital больница
420 Vaistinė Eine Apotheke pharmacy Apteka Аптека
421 Gydytojas Ein Arzt doctor lekarz врач
422 Medicinos paslaugos Medizinische Abteilung medical services Zakład Medycyny медицинский факультет
423 Aš pamečiau savo dokumentus Ich habe meine Papiere verloren I have lost my documents Zgubiłem moje papiery Я потерял мои документы
424 Mano dokumentus pavogė Meine Papiere wurden mir gestohlen My documents stolen Moje prace zostały mi skradzione Мои документы были украдены от меня
425 Pagalbos punktas Erste Hilfe Station support point First Aid Station Станция первой помощи
426 Radinių biuras Fundbüro lost-and-found biura Rzeczy Бюро находок
427 Atsarginis išėjimas Notausgang emergency exit wyjście awaryjne аварийный выход
428 Policija Die Polizei police policja полиция
429 Dokumentai Papiere papers referaty документы
430 Pinigai Geld money pieniądze деньги
431 Pasas Pass passport Przełęcz Pass
432 Bagažas Gepäck luggage bagaż багаж
433 Ačiū, nereikia Es ist in Ordnung, nein danke Thanks, do not Jest ok, nie, dziękuję Не Это нормально, нет, спасибо
434 Palikite mane ramybėje! Lassen Sie mich in Ruhe! Leave me alone! Zostaw mnie w spokoju! Оставь меня одного!
435 Išeikite! Gehen Sie! Come out! Idź! Go!